UPSIDE DOWN

UPSIDE DOWN

Entdeck déi faszinéierend Welt vun "UPSIDE DOWN", eng 360 ° Performance déi Physical Theater, vertikalen Danz, kinetesch Konscht a Videoprojektioun kombinéiert. Tauch an an eng fiktiv Welt voller Grenzen, Onstabilitéit, wou Chaos regéiert an d'Akteuren d'Gläichgewiicht vun der Welt sichen. "Upside Down", eng Produktioun vum Theater Titanick, ass net nëmme fir nozekucken mee soll zum Nodenken ureegen.


Découvres le monde captivant de "UPSIDE DOWN" par Theater Titanick.  Cette performance à 360° allie théâtre physique, danse verticale, art cinétique et projection vidéo. Plonges dans un monde fictif au bord de l'instabilité, où le chaos règne et les acteurs recherchent l'équilibre. Laisses-toi immerger dans cette expérience qui suscite la réflexion.