Barrière

Barrière

"Barrière" ass eng Performance déi ronderëm en alen Douanesposten stattfënnt, besat mat véier Wiechter - déi zwar a Vergiessenheet geroden awer ëmmer nach motivéiert sinn. Nom Moto "Bei de Wiechter vun der Barrière, keng Opreegung an der Waardeschlaang!". probéieren si déi vergiesse Plazen  (wéi zB eng Waardeschlaang) z'animéieren an zu engem Event ze maachen. "Barrière" ass ee Spektakel voll absurdem Humouer, Zirkus a klenge verstoppte Geschichten, alles begleet vun Live Musek.


"Barrière" est un spectacle de rue qui se déroule autour d'une vieille douane. Les quatregardes, oubliés mais toujours motivés ont comme devise : "Chez les gardes de la barrière, pas de bile dans la file !".  En transformant les lieux oubliés de chaque festival en points de repère, "Barrière" est un spectacle total plein d'humour absurde, de cirque accidentel et de petites histoires cachées, le tout accompagné d'une bande son live.